İnsan Kaynakları


Çalışanlarımıza Dair
Arsal Grup Çalışanları, özellikle ırk, renk, din, yaş, cinsiyet, siyasal düşünce, ulusal aidiyet, sosyal menşei açısından ayrımcılık yapmadan oluşturulur. Arsal Grup, çalışanlarının özel yaşa­mına saygı göstermekte ve politik, felsefi veya dini inançlar açısından tarafsız kalmakta ve bunun ötesinde, işyerinde her türlü öğretinin telkinini yasaklamaktadır. Arsal Grup çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuç­lanacak eylemlerden özenle kaçınır. Görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gös­terir, kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davra­nışlardan kaçınırlar.

Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konum­larından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilmez. Arsal Grup çalışanları karar ve faaliyetleri etki­leyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır. Arsal Grup, çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmaları­nı sağlar. Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar. Çalışanlarının mevzuat dolayısıyla oluşabile­cek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir. Arsal Grup çalışanları, topluma ve çevreye karşı sorumluk­larının bilinciyle hareket eder.

Hedefler
» Çalışanlarımızın, ortak bakış açısı ve kurum kültürü kazanmalarını sağlamak,
» İnsan Kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde, çalışanlarımızın mutluluğunu ön planda tutmak,
» Büyüme ve gelişme hedeflerimizin gerektirdiği nitelikli insan (işe uygun insan) seçmek,
» Çalışanlara, organizasyonel değişikliklere uyum sağlayabilmeleri, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak,
» Çalışanlarımızı ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.


Sunduklarımız
» Saygın bir Topluluğun üyesi olmanın verdiği onur...
» Herkese eşit fırsat ve olanak...
» Çalışana saygı...
» Gelişme olanakları...
» Topluluk içi rotasyon ve transfer olanakları...


İşe alım süreci:
Arsal Grup başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma prosedürü uyguluyor.
Arsal Grup işbaşvurularını internet veya gazete ilanları kanalıyla kabul edip, yine aynı kanallarla tek tek cevaplar. Açık pozisyon olduğu durumlarda, uygun adaylar İnsan Kaynaklarına davet edilir. İlk mülakat öncesinde adaya insan kaynakları tarafından kişilik envanteri testi uygulanır. İlk mülakat İnsan Kaynakları tarafından yapılır. İnsan Kaynakları mülakatından sonra yine İnsan Kaynakları tarafından Adaya firmamızın genel yapısı ve işleyişi Görüşme olumlu sonuçlanırsa ilgili birimin yöneticisiyle ikinci görüşme yapılır. Aday yönetim tarafından onaylandığı taktirde kendisine İnsan Kaynakları tarafından iş teklif edilir. Adayın teklifi kabulünden sonra işe giriş işlemlerine başlanır.

Gelişme Programları / Eğitim
Çalışan için oluşturulan eğitim planı, kişinin iş profilinin gerektirdiği hedeflere ulaşılabilmesi ve gelecekteki kariyer gelişimini sağlamak amacıyla yetkinliklerinin (bilgi, beceri ve davranışların) geliştirilmesini hedefler. Her çalışanımızın gelişim planında eğitim önemli bir yer tutar. Pozisyonun ve kişinin ihtiyaçlarına göre alınması gereken eğitimler belirlenerek İnsan Kaynakları’ na bildirilir. Tüm ihtiyaçlar belirlendikten sonra İnsan Kaynakları tarafından yapılan eğitim planlaması çerçevesinde eğitimler gerçekleştirilir. Eğitimler niteliğine göre firmamız içinde veya dış kaynaklardan alınabilir.

Gelişme ve Eğitim Programlarını 3 ana başlık altında toplayabiliriz:

1- Oryantasyon Eğitimi:Oryantasyon eğitimi; firmamıza yeni katılan her çalışanımızın ilk günden itibaren ekibimizin bir parçası olduğunu hissetmesi için çok önemli bir araçtır. Oryantasyon programının amacı, ARSAL’e yeni katılan personeli şirketin tarihi, yapısı, organizasyonu, iş yapma usulleri ve çalışma düzeni hakkında bilgilendirmek, işe uyum sürecinin önceden belirlenen plana uygun yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamaktır.
İşe alım süreçlerini takiben, yeni başlayan çalışana işe başladığı gün itibariyle pozisyonuna göre standart oryantasyon eğitimi uygulanır. Oryantasyonlar, işe alınan personel sayısına bağlı olarak tek tek ya da grup olarak verilebilir. İnsan Kaynakları Yönetimi iş başı yapacak personelin oryantasyon planını ilgili yöneticisi ile planlar. Oryantasyon eğitimine tabi tutulacak çalışana öncelikle İnsan Kaynakları tarafından eğitim verilir. İlk oryantasyon eğitimi verildikten sonra iş başı yapılan bölüme göre teknik oryantasyon süreci devam eder.

2- İş başında eğitim :İş başında eğitim profesyonel gelişme çerçevesinde kullanılan önemli bir araçtır. İş başında eğitimin içeriği, o konuda uzman veya bir başka kişinin rehberliğinde çalışanın belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesidir.

3- Kurumsal Eğitimler: Kurumsal eğitimler; çalışanların, ARSAL hedef ve stratejileri doğrultusunda sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler göz önünde bulundurularak yapılandırılır.